Yılan Oyunu (Turtle Kütüphanesi)

Bu projemizde pythonda turtle kütüphanesini kullanarak basit bir yılan oyunu hazırlayacağız.

import turtle
import random
import time

screen = turtle.Screen()
screen.title("YILAN OYUNU")
screen.setup(width=700, height=700)
screen.tracer(0)
screen.bgcolor("#1d1d1d")


turtle.speed(5)
turtle.pensize(4)
turtle.penup()
turtle.goto(-310,250)
turtle.pendown()
turtle.color("red")
turtle.forward(600)
turtle.right(90)
turtle.forward(500)
turtle.right(90)
turtle.forward(600)
turtle.right(90)
turtle.forward(500)
turtle.penup()
turtle.hideturtle()


score =0;
delay = 0.1


snake = turtle.Turtle()
snake.speed()
snake.shape("square")
snake.color("green")
snake.penup()
snake.goto(0,0)
snake.direction ='stop'


fruit = turtle.Turtle()
fruit.speed(0)
fruit.shape("square")
fruit.color("white")
fruit.penup()
fruit.goto(30,30)

old_fruit = []

scoring = turtle.Turtle()
scoring.color("white")
scoring.penup()
scoring.hideturtle()
scoring.goto(0,300)
scoring.write("Score: ", align="center", font=("Courier",24,"bold"))


def snake_go_up():
  if snake.direction != "down":
    snake.direction = "up"

def snake_go_down():
  if snake.direction != "up":
    snake.direction = "down"

def snake_go_left():
  if snake.direction != "right":
    snake.direction = "left"

def snake_go_right():
  if snake.direction != "left":
    snake.direction = "right"

def snake_move():
  if snake.direction == "up":
    y = snake.ycor()
    snake.sety(y + 20)
  if snake.direction == "down":
    y = snake.ycor()
    snake.sety(y - 20)
  if snake.direction == "left":
    x = snake.xcor()
    snake.setx(x - 20)
  if snake.direction == "right":
    x = snake.xcor()
    snake.setx(x + 20)


screen.listen()
screen.onkeypress(snake_go_up, "Up")
screen.onkeypress(snake_go_down, "Down")
screen.onkeypress(snake_go_left, "Left")
screen.onkeypress(snake_go_right, "Right")


while True:
  screen.update()

  if snake.distance(fruit) < 20:
    x = random.randint(-290, 270)
    y = random.randint(-240, 240)
    fruit.goto(x,y)
    scoring.clear()
    score += 1
    scoring.write("Score: {}".format(score), align="center", font=("Courier", 24,"bold"))
    delay -= 0.001

    new_fruit = turtle.Turtle()
    new_fruit.speed(0)
    new_fruit.shape("square")
    new_fruit.color("red")
    new_fruit.penup()
    old_fruit.append(new_fruit)


  for index in range(len(old_fruit)-1, 0, -1):
    a = old_fruit[index -1].xcor()
    b = old_fruit[index -1].ycor()

    old_fruit[index].goto(a,b)

  if len(old_fruit) > 0:
    a = snake.xcor()
    b = snake.ycor()
    old_fruit[0].goto(a, b)
  snake_move()


  if snake.xcor() > 280 or snake.xcor() < -300 or snake.ycor() > 240 or snake.ycor() < -240:
    time.sleep(1)
    screen.clear()
    screen.bgcolor("turquoise")
    scoring.goto(0,0)
    scoring.write("  Game Over \n Your score is {}".format(score), align="center", font=("Courier", 30,"bold"))


    for food in old_fruit:
      if food.distance(snake) < 20:
        time.sleep(1)
        screen.clear()
        screen.bgcolor("turquoise")
        scoring.goto(0, 0)
        scoring.write("  Game Over \n Your score is {}".format(score), align="center",font=("Courier", 30, "bold"))

  time.sleep(delay)

turtle.Terminator
Python

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top